Pner sbe na vaivgngvba?

September 5th, 2004 § 3 comments

Sbyybjvat Eboregb’f rknzcyr, gb nibvq gheavat guvf ragel vagb n ubarlcbg sbe crbcyr frrxvat Tznvy vaivgrf, V’z bofphevat guvf ragel n yvggyr ovg. Gur gjb svefg crefbaf gb fraq na r-znvy gb ebanyqbsreenm @ lbh xabj jurer trg na vaivgngvba.

§ 3 Responses to Pner sbe na vaivgngvba?"

What's this?

You are currently reading Pner sbe na vaivgngvba? at Reflective Surface.

meta